Vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a fost niciodată înmatriculat

Vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a fost niciodată înmatriculat:

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia.

8) Dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

10) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial – se achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Descarca Document

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *