Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

Pentru preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc, titularul va depune personal dosarul de preschimbare care conţine urmştoarele documente:

1) cererea solicitantului;

2) permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia; sau

3) documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urma a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba româna, se depune şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia;

4)  documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv:

                       – în cazul cetăţenilor străini, paşaportul şi certificatul de înregistrare, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în Romania;

                       – în cazul cetăţenilor români, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate;

5)  fişa medicală, în original, completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare, în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă;

6)  dovada plăţii contravalorii permisului de conducere– 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

  • Pentru permisele emise de Statul Israel, Republica Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite şi de statele din anexa 3 la ordin care nu certifică autenticitatea permisului ori le condiționează de plata unei taxe preschimbarea se va efectua în baza certificării obținute de de către deținătorul permisului de la autoritatea respectivă însoțită de o traducere legalizată în limba române a acesteia.
  • Pentru preschimbarea permiselor de conducere emise de Republica Moldova cu documente similare româneşti, pentru urgentarea procedurii de verificare, recomandăm titularilor să se adreseze în nume personal Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti pentru obţinerea adeverinţei din care să rezulte autenticitatea şi valabilitatea, pe categorii, a documentelor depuse pentru preschimbare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *