ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE
 1. CONDIŢII.

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple eliberează paşaport simplu temporar cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:

 1. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 2. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 3. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 4. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 5. pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu şi pentru persoanele care din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă;
 6. în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

NOTĂ: Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.


2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
În cazul în care solicitantul paşaportului simplu temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

3. TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi 3 zile lucrătoare.

Persoanei care declară că nu doreşte să i se elibereze un paşaport simplu electronic, i se eliberează paşaport simplu temporar, în termen de 10 de zile lucrătoare.

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 2. dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele titularului, în original;
 3. paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:  În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu precum şi în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie. În această situaţie, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar trebuie însoţite de documentele sus-menţionate şi, după caz, de următoarele:
– hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
– documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea exprimării voinţei sau depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române;
– 2 fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.

b) ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

  • certificatul de naştere al minorului, în original;
  • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
  • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
  • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:


– procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;

– ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens;

– actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;

– actul de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

– documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original, pentru cererile formulate de unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • documentele se depun de către ambii părinţi/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea este însoţită şi de 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii;
 • documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;
 • la ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei imputernicite prin procură specială să ridice documentul, în original.
 • hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

c)  ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu temporar date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii).
 • În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu temporar dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită după caz, şi de:

– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
– ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens;
– actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
– actul de deces al celuilalt părinte, în original;
– documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
 • declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente. În cazul în care declaraţia nu se formulează în faţa autorităţilor statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară, trebuie să fie îndeplinite condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.
 • hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

5. RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată.
Paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, prezentând un document de identitate, în original, şi după caz, certificatului de naştere al minorului, în original, procura specială, în original, şi paşaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii.

nota: În cazul cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare pentru minorii sub 14 ani, alături de documentele necesare, se pot depune 2 fotografii (3,5 x 4,5), fără a fi obligatorie prezenţa minorului la ghişeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *