ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU (C.R.D.S.)

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU (C.R.D.S.)

1. CONDIŢII.

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.

2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.
În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULU SIMPLUI ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU:

– paşaportul anterior, dacă acesta există;
– dovada achitării contravalorii paşaportului, în original;
– certificate de stare civilă, în original;
– documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

– două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu sau persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.

NOTĂ:
– Actele de stare civila ale cetăţenilor români eliberate de autoritaţile straine pot fi acceptate numai dupa efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civila române, potrivit legii. De asemenea actele de stare civilă trebuie să aibă înscris codul numeric personal (CNP);
– În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite în strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa înscrierea menţiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
– paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
– paşaportul parinţilor,al unuia dintre parinţi sau al reprezentantului legal, dupa cum urmeaza:
1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
5. paşaportul reprezentantului legal.

– În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Declaraţia de acord privind schimbarea domiciliului minorului trebuie să fie autentificată, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente.
– Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.

4. RIDICAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

Paşaportul simplu electronic cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
Paşaportul simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.
Paşaportul simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată.

NOTĂ:
– în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul;
eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autorităţile române competente, care se retrage;
b) paşaportul anterior, dacă este cazul, care se anulează şi se restituie titularului.

Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România;
– cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România;

La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *