Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.)

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.)

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;

3) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original;

5) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Descarca Document

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *